Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Pompier s.r.o.

IČ: 24143600
DIČ: CZ24143600
se sídlem: Karlická 1724/41, Radotín, 153 00 Praha 5

e-mail: info@profimaterial.cz
telefon: 603 307 990
web: www.profimaterial.cz

č. účtu: 6191731339/0800

(dále jen „prodávající“) 

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.profimaterial.cz (dále jen „internetový obchod“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

II. Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně i včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Náklady na balení a dodání zboží do jiného státu budou s kupujícím dohodnuty individuálně. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Produkty eshopu a doplňující služby

a. Služba Přednostní vyřízení žádosti o připojení do distribuční sítě v ceně za cenu 5 000 Kč s DPH. Částka je nevratná pokud je plnění služby již započato. Může být účtována i zpětně při zrušení nákupu solární elektrárny. Pokud zákazník službu objedná a po vyřízení služby solární elektrárnu koupí bude částka za tuto službu odečtena z konečné ceny solární elektrárny.

b. Službu STŘECHAŘ a ELEKTRIKÁŘ je možno objednat pouze při nákupu stavebnice solární elektrárny jako zpoplatněný doplněk. Pokud zákazník po objednání této služby nevypoví její plnění 24hodin předem, než je sjednaný termín, je částka nevratná. Elektrorevize tuto službu lze přikoupit pouze k produktu stavebnice solární elektrárny z našeho eshopu. 

c. Služba ELEKTROREVIZE FVE = Službu lze objednat jen jako doplněk k objednávce naší kompletní stavebnice solární elektrárny. V ceně služby je již zahrnuto dopravné a pokud je vše v instalaci správně vystavíme potřebnou Revizní zprávu elektrické instalace FVE na rodinný dům s akumulací do baterií.

d. WORKSHOP FVE A TEPELNÉHO ČERPADLA  - Během workshopu si prohlédnete a vyzkoušíte naše KOMPLETNÍ STAVEBNICE SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY nebo TEPELNÉHO ČERPADLA. Ke každé stavebnici máte v ceně Autorizované spuštění našim technikem a zaškolení (Náš člověk k vám přijede, zkontroluje elektrárnu, nastaví a spustí. Potvrdí vám záruční listy a vystaví dokument o spuštění autorizovanou firmou). Cena za workshopy je v termínech květen a červen 2023 ZDARMA. Další termíny jsou zpoplatněny částkou 990 Kč s DPH, tato částka vám při nákupu stavebnice solární elektrárny z našeho eshopu bude vrácena a to formou ​​slevy v celé výši 990 Kč s DPH. Při​​ stornu účasti na workshopu nejpozději 24 hodin před zahájením objednaného termínu má zákazník nárok na​​ vrácení 100% částky. Na pozdější reklamace a storna nebude brán zřetel. 

e. Stavebnice solární elektrárny

Při jakémkoliv zásahu zákazníkem do rozsahu prodané stavebnice solární elektrárny z našeho eshopu www.profimaterial.cz  nemůžeme zaručit vyřízení dotace, připojení do distribuční sítě u Vašeho distributora, autorizované spuštění a poskytnutí záruk u výrobce SolaX! 

Služby jako je vyřízení žádosti o dotaci, vyřízení žádosti o připojení do distribuční sítě, autorizované spuštění našim technikem, střechař, elektrikář platí pro lokalitu České republiky (dále ČR). V jiných zemí je tato služba možná pouze při dohodě předem. U zakázek mimo lokalitu ČR bude účtováno při těchto službách dopravné.

Autorizované spuštění solární elektrárny - tato služba je v ceně stavebnice. Při tomto dochází ke kontrole, registraci komponentů v aplikacích výrobce a uvedení do provozu. I nadále pak musí zůstat solární elektrárna vypnutá. Po prvním paralelním připojení od distributora a uzavření smlouvy o odkupu přetoku (toto si zákazník zajišťuje sám) může být solární elektrárna zapnuta. Pokud si zákazník před autorizovaným spuštěním cokoli sám uvede do provozu, zaregistruje v aplikacích výrobce apod. nemůže očekávat potvrzení záruk na dodané komponenty. 

Servis mimo záruční podmínky (update, nový firmware apod.) na tyto služby se nevztahuje záruční oprava. Služby jsou účtované a to následně: VZDÁLENÝ SERVIS ONLINE 990 Kč s DPH, SERVIS V MÍSTĚ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY 7500 Kč s DPH.

f. Stavebnice tepelného čerpadla ES a tepelná čerpadla LG 

Stavebnice tepelného čerpadla ES  - součástí stavebnice je i autorizované spuštění (uvedení do provozu). Toto je nutné provést před prvním spuštění do provozu. Autorizované spuštěné provádí osoba k tomu oprávněná a vystaví k tomu potřebný protokol (Protokol o uvedení tepelného čerpadla do provozu)

Tepelné čerpadlo LG - u tohoto produktu si zákazník potřebné autorizované spuštění zajistí po své ose. Bez spuštění osobou oprávněnou (technik proškolený LG) nebude jakákoli reklamace uznána. Při reklamaci je zákazník povinen tento dokument poskytnout k nahlédnutí spolu s nákupním dokladem. 

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 •  vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a dodání.
 •  vyplněním objednávkového formuláře s registrací a to jen v případě, že se jedná o velkoobchodního odběratele (VO) s platným Ič.  Při zadávání objednávky si VO vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a dodání.

Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.

Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.   

Povinnosti kupujícího:

 • Pod sestavy vyžadující odbornou montáž spadají všechny produkty v kategorii tepelná čerpadla, solární elektrárny, klimatizace, krby a kamna, kotle. Vždy je potřeba mít před zahájením provozu dokument o uvedení do provozu autorizovanou / oprávněnou osobou.
 • Při jejich montáži dochází k manipulaci s jedovatými látkami. Legislativa ČR proto přikazuje kupujícímu, nechat si výše uvedené namontovat a zapojit firmou držící potřebné certifikáty. 
 • Upozorňujeme zákazníky, že po neodborné manipulaci zaniká možnost vrácení do 14 dnů bez udání důvodu a záruční plnění.
 • Dokončením objednávky potvrzujete seznámení se touto skutečností a zavazujete se k jejímu plnění. Zároveň na sebe přebíráte veškerá rizika a postihy plynoucí z jejich nedodržení.
 • U FVE sestav je po zapojení vždy zapotřebí mít pro provoz FVE veškeré potřebné revize a schválení.
 • Při jakémkoliv zásahu zákazníkem do rozsahu prodané stavebnice solární elektrárny z našeho eshopu www.profimaterial.cz  nemůžeme zaručit vyřízení dotace, připojení do distribuční sítě u Vašeho distributora, autorizované spuštění a poskytnutí záruk u výrobce SolaX! 

V. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 
 • dobírkou společnosti doručující zakoupené zboží

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, neprodleně informuje přepravce i prodávajícího.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. / Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Sazby daně - Při nákupu stavebnice solární elektrárny nebo tepelného čerpadla má zákazník, domácnost = nepodnikající, sazbu 12% DPH. Pokud stavebnici solární elektrárny nebo tepelného čerpadla nakupuje zákazník podnikající (uvede IČO) je sazba DPH 21%. V tomto případě je nutné se v eshopu registrovat, při této registraci je sazba přepočítána.

VI. Odstoupení od smlouvy

V případě podstatné změny termínu dodání (tj. více jak 60 dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Eshop profimaterial.cz vycházel v okamžiku předobjednání zboží Kupujícím do té míry, že na Eshopu profimaterial.cz nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má Eshop profimaterial.cz právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy a prodávající nezjistí vadu na vráceném zboží, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Pokud bude zjištěna vada nebo poškození na vráceném zboží je povinen kupující uhradit opravu. Pokud je poškození neopravitelné, není povinen prodávající vrátit peněžní prostředky kupujícímu.

Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami veřejně vystavenými na https://www.profimaterial.cz/obchodni-podminky/.

Právnické osoby nemají na vrácení zboží nárok =  Odstoupit od smlouvy mohou ze zákona jen spotřebitelé, tedy fyzické osoby pořizující si zboží pro své vlastní potřeby. Klasická právnická osoba, tedy firma, nárok na vrácení zboží nemá. Standardní délka záruční lhůty poskytované podnikateli (jakýkoli subjekt nakupující na IČO či DPH) je 12 měsíců.

VII. Práva z vadného plnění

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Pokud jsou zjevné vady na obalu dodaného zboží, které způsobil přepravce, je povinen kupující o tomto učinit zápis do přepravního listu přepravce a zboží NEPŘEBÍRAT. Následně obratem informovat prodávajícího, který zahájí reklamační řízení s přepravcem. Kupujícímu náleží nové nepoškozené zboží, které prodávající zašle do 10 dnů nebo pokud není skladem, tak v co nejkratší době po naskladnění.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. Volbu způsobu reklamace má kupující. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

K podání reklamace tepelných čerpadel nebo solárních elektráren je nutné doložit doklad o koupi a protokol o uvedení do provozu (autorizované spuštění).

VIII. Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů https://www.profimaterial.cz

IX. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.  

X. Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 3. 2022